Download hier de Algemene Voorwaarden in PDF-formaat.

Algemene voorwaarden Smartketing

1. Algemeen

1.1     Dit zijn de algemene voorwaarden van de eenmanszaak Smartketing

1.2     Deze algemene voorwaarden (hierna voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Smartketing.

1.3     Het accepteren van een aanbieding of het aanvaarden van het lidmaatschap houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt.

1.4     Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden de modelformulieren zoals afgebeeld op de website bedoeld. Ook door de koper ongewijzigde uitgeprinte kopieën daarvan.

2. Definities

2.1     Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

2.2     Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard, namelijk Smartketing.

2.3     Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Smartketing om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

2.4     Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

2.5     Onder ‘koper’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Smartketing iets afneemt. Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan diegene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

3. Offertes

3.1     Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.

3.2     Een offerte is twee weken geldig tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de offerte zelf.

3.3     Voor aanvang van de opdracht wordt de offerte aan de opdrachtgever voorgelegd. Deze wordt ondertekend en daarmee worden deze voorwaarden ook geaccepteerd tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

3.4     Als bij uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte zich voordoen, zal Smartketing de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. Na overleg met de opdrachtgever wordt een herziene offerte opgesteld.

3.5     Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet al zodanig te worden gemeld.

4. Prijzen, leveringen en betalingen

4.1     Al de prijzen zijn in euro en exclusief BTW.

4.2     Reiskosten en andere bijkomende kosten worden apart berekend en op de offerte en factuur vermeld.

4.3     Prijzen van aanbiedingen en diensten kunnen door Smartketing aangepast worden.

4.4     De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Smartketing geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Smartketing.

4.5     Betaling van de opdracht kan op de volgende manieren geschieden:

  • De opdrachtgever ontvangt een factuur nadat Smartketing de opdracht heeft uitgevoerd. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen.
  • Wanneer een opdracht meerdere maanden duurt houdt Smartketing de gemaakte uren per periode (week, 2 weken of maand) bij en aan het eind van de periode ontvangt de opdrachtgever hierover een factuur. De betalingstermijn van deze factuur is 7 dagen. Indien aan een betalingstermijn niet voldaan wordt, stopt Smartketing (tijdelijk) de werkzaamheden.

4.6     Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Smartketing voldoet, zal Smartketing een eerste herinnering sturen. Wanneer er vervolgens nog niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan is Smartketing gerechtigd een deurwaarder in te schakelen. De kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor de opdrachtgever.

5. Opdrachten wijzigen en akkoord resultaat

5.1     Een opdracht wordt door Smartketing aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

5.2     Een opdracht wordt door een opdrachtgever gegeven door de offerte te ondertekenen en de algemene voorwaarden te accepteren.

5.3     Wijzigingen van de opdracht dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk aan Smartketing doorgegeven worden.

5.4     De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht na aanvaarding van Smartketing.

5.5     De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van de wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. te gunste van de opdrachtgever.

5.6     Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Smartketing buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

5.7     Na uitvoeren van de opdracht zal Smartketing het resultaat aan de opdrachtgever voorleggen. Binnen de gestelde termijn kan de opdrachtgever hier reactie op geven en wordt het resultaat door Smartketing aangepast.

 6.  Inschakeling derden

6.1     Indien Smartketing het nodig acht zal deze derden inschakelen om gedeelten van de opdracht uit te voeren. De opdrachtgever wordt hiervan eerst op de hoogte gesteld.

6.2     Vertragingen door derden zijn niet de verantwoordelijkheid van Smartketing.

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1     Op www.smartketing.nl kunnen verwijzingen (links) naar andere websites staan. Deze links zijn puur informatief en Smartketing is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van die sites.

7.2     Gebruik van geleverde adviezen en teksten zijn voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Smartketing kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade bij de opdrachtgever door gebruik van teksten en adviezen.

7.3     Indien er een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en de aansprakelijkheid van  Smartketing ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terug ontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Smartketing nimmer verplicht.

8. Eigendom

8.1     Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit werkzaamheden blijven van Smartketing tot  er voldaan is aan de betalingsverplichting van de opdrachtgever.

8.2     Wanneer er aan de betalingsverplichting is voldaan zijn alle intellectuele eigendomsrechten en materialen, die zijn voortgekomen uit de werkzaamheden van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag wijzigingen doorvoeren zonder daarvan Smartketing op de hoogte te stellen.

8.3     Smartketing mag intellectuele eigendomsrechten en materialen voortvloeiende uit werkzaamheden voor de opdrachtgever blijven gebruiken als voorbeeld voor andere (mogelijke) opdrachtgevers tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.

9. Zorgplicht

9.1     Smartketing zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootste mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

9.2     Smartketing draagt zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Smartketing te beschikking gestelde gegevens en informatie.

9.3     Smartketing zal de bedrijfsgegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en niet doorverkopen.

10. Overmacht

10.1  In geval van overmacht is Smartketing niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, ziekte, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11. Disclaimer

11.1  Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Smartketing steeds worden gewijzigd.

11.2  De website van Smartketing en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Smartketing sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Smartketing onderhoudt en beveiligd de website en inhoud. Smartketing geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Smartketing garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

12. Persoonsgegevens

12.1  Smartketing zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de wet op de persoonsgegevens.

12.2  Gegevens van de koper zullen alleen gebruikt worden voor mailings van Smartketing indien koper deze mailings accepteert.

13. Toepasselijk recht

13.1 Op de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Smartketing logo klein

Gratis Wekelijkse Tip!

Schrijf je hier in en ontvang direct 'Haal 42% meer resultaat uit je marketing met Direct Mail'